2 years ago

Kết hôn đồng giới có được pháp luật thừa nhận hay không??? abc

Hiện nay, kết hôn đồng giới luôn là vấn đề “nóng” trong xã hội Việt Nam. Vấn đề này


không còn nằm ở mức độ mập mờ – có hay không người đồng giới ti read more...2 years ago

Không cấp dưỡng nuôi con có bị truy tố trách nhiệm hình sự abc

Luật hôn nhân gia đình 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến Luật hôn nhân


gia đình 2014 đã ghi nhận các quy phạm trong việc quy định quyền và nghĩa vụ của mỗ read more...